top of page

Prosjekter

Vi håndterer både store og små prosjekter fra tidlig mulighetsstudie til prosjektering og oppfølging i byggefase.

IMG_2526.JPG

Vaksdal skule

Paraply er prosjekterende landskapsarkitekter når Vaksdal skule skal rives og bygges på nytt. Vi har med utgangspunkt i forprosjektet tegnet detaljer for dekker, helninger, lekeapparater, renovasjonsløsning og planteplan. Nå er vi videre med på oppfølging i byggefase.

Tiltakshaver: Peab K. Nordand

Arkitekt: Holon Bergen

Kysthagen.JPG

Kysthagen Sotra

Vi er ansvarlig landskapsarkitekt for et nytt boligbygg på Sotra. Her har vi lagt til rette for mye lek i naturen som for eksempel bålplass og ulike balanseleker i naturlig terreng. Det legges til rette for å tilpasse terrenget mot naturen slik at vi i størst mulig grad inviterer til lek i naturen.

Landskapsplan 26 oktober 2021.jpg

Sporafjell naturbarnehage

Barnehagen er formet som en naturbarnehage, med ulike soner for lek og har et gjennomgående tema. Valg av materialer, vegetasjon og lekeapparater samstemmer godt med konseptet naturbarnehage.

En lekeskog med sandlek og koselige trehytter, samt vegetasjon rundt, og blomstereng. Barna kan samles  gapahuk og områder for dyrking. Vann som element for lek. En vannrenne for lek  som samtidig leder og håndterer overvann til et regnbed. Varierte lekeapparater som vippekløver, tittentei tunnel og minifugledisse med korkunderlag like sør for terrasseområdet for bygget. Balansebommer og stolper monteres med grusunderlag. Sklie monteres med armert gress som fallunderlag. En sykkelbane går i en rundløype med vegetasjon langs traseen i form av trær og bærbusker.  Amfi nord for sykkelbanen vil være i treverk og grus imellom. Lekestativene øst for amfiet er en bom, trampoline og vippedisse. 


Prosjektet er et 0-gummi-prosjekt og bruker naturlige og miljøvennlige materialer.

IMG_8625.JPG

Godviksvingene

Et stort næringsområde skal utvikles og bygges på Godvik utenfor Bergen. Vi er prosjekterende landskapsarkitekter i dette prosjektet og jobber med konsept for grønne tak, ombruk av materialer på byggeplass, drenerende dekker som tåler stor trafikk og trykk osv. Det er viktig for oss at selv om dette er et næringsområde med mye trafikk at det kan fremme biologisk mangfold og legge til rette for bla fugler og sommerfugler osv. Her er bla. vegetasjonsbruk, lyskonsept vannkonsept viktig.

1.JPG

Onarheim Barnehage

Vi vant konkurransen om Onarheim barnehage og jobber nå i skisseprosjekt/forprosjektfase. Prosjektet er basert på "on stage, off stage og backstage" prinsipper og legger godt til rette for alle barn. Barnehagens utearealer blir dominert av natur og naturlige materialer som skal vekke nyskjerrighet og stimulere utvikling av koordinasjon. En løype slynger seg i terrenget og oppfordrer til løping eller sparkesykling. I midten av atriet er det en grønn oase spesielt tilpasset de små barna. Målet er å benytte minst mulig gummidekke (helst ingen).

232262618_4477902825609557_392322219490544603_n.jpg

Meling skule - SFO

I forbindelse med etablering av et nytt påbygg på Meling skule på Bømlo har vi designet, prosjektert og fulgt opp i byggefase et uteareal ment for de mindte barna på skolen. Vi har brukt teorier om "on stage, off stage og backstage" i utformingen for å sørge for at alle barn finner steder der det føles trygt å oppholde seg. Vi har tilrettelagt for en løype som svinger seg opp og ned i landskapet og som stimulerer til aktivitet. Lypen svinger seg gjennom ulike soner for lek. Det er satt opp fartskilt som simulerer en moderne sykkelvei. Barna som møtte dette nye området i skolegården første skolegård reagerte med stor begeistring! Les mer her: 

https://www.bomlo.kommune.no/aktuelt/forsteklasses-ved-meling-skule.8094.aspx

Image from iOS.jpg

Livet i fjæra med ENT3R

Vår aktive fridykker og biolog tok med mentorer i ENT3R for å vise dem alt det spennende som finnes i fjæresonen. ENT3R er en organisasjon der studenter tilbyr leksehjelp og undervisning i realfag for elever på ungdomsskole og videregående. Det var en engasjert og hyggelig gjeng som sammen med et nydelig vær, ble til en fantastisk dag ute! Det ble funnet alt fra store kråkeboller til en liten hummer og en nakensnegl. Dagen ble avsluttet med fjærebingo.

o9ss.JPG

Siramat

I 2019 deltok Paraply Landskap i en konkurranse arrangert av DOGA, Innovasjon Norge og Nordic Edge. Flere team skulle se på utfordringer og muligheter for den lille øykommunen Utsira. Paraply satt sammen et team av kompetente marinbiologer og ansatte i Paraply og utarbeidet et forslag om å produsere bærekraftig sjømat på Utsira. Produksjonen vil skape nye arbeidsplasser og være en brikke i å hindre fraflytting og sikre tilflytting til kommunen. Produksjonen vil være et testsenter for sjømatproduksjon på steder som er utsatt for mye vær og vind. Vi gikk av med seieren til slutt og jobber i dag videre for å dra prosjektet i mål med Innovasjon Norge på laget! På bildet offentliggjør statsråd Nicolai Astrup vinnerne av konkurransen på Nordic Edge Expo konferansen 2020.


Du kan lese mer

her: https://doga.no/aktuelt/seier-til-fleksibel-mobilitet-og-barekraftig-havbruk/ 

Og her:

http://www.arstadposten.no/2020/09/24/unge-bergensere-med-gronn-innovasjonsseier/

Tiltakshaver: DOGA, Innovasjon Norge, Nordic Edge

naturmangfoldsrappoirt sandsliåsen sør.JPG

Naturmangfoldsrapport på Sandsliåsen

Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanarbeid på Sandsliåsen 59. Her er det i dag et næring- og kontorbygg, og skal omreguleres til boligfelt. Landskapet på tomten består av både asfaltert areal, beplantet areal og naturlandskap. På vestsiden av tomten er det et belte av furuskog i bratt terreng ned mot Håvardstunvatnet. I ytterkanten av furuskogen er det løvtrær og planter som etablerer seg godt i kantsonen. Det ble hovedsakelig funnet livskraftige planter med hjemmel i Norge, og noen fremmedartslistede planter og askeskudd som er registrert som sårbar på norsk rødliste.

landskapsplan-Herdla_edited.jpg

Biologen - Herdla

I forbindelse med etablering av gjestehus på Herdla ble Paraply Landskap engasjert i utformingen av utearealene. Uteområdene oppgraderes med fine materialer, beplantning og funksjoner. Hovedfokuset var å etablere gode oppholdsareal for aktivitet og opphold i sol samtidig som man får til en viss grad av skjerming fra vind og vær. Frokostplassen, amfiet, ny gangveg langs sjøen og tilgjengeliggjøring av havet med etablering av ny strand og sitteplass.

Tiltakshaver: Noramix Herdla AS

Arkitekt: JMN - plan & arkitektur as

LAndskapsplan til nettside.jpg

Brygge i Norheimsund sentrum

Vi har tegnet et forslag til hvordan et sameie i Norheimsund sentrum kan oppgradere arealet ned mot sjøen for å skape et samlingspunkt for beboerne og for besøkende. Hovedfokuset var å skape steder der man kan nyte utsikten av sjøen og redusere følelsen av å sitte på en stor åpen plass. Derfor tegnet vi benker med vegetasjonskasser bak benkene. På området for "snøtipping" plasseres fluktstoler gjennom sommerhalvåret som flyttes vekk på vinteren.

Tiltakshaver: Samieget Soltorp

nettside.JPG

Pareliusveien Oslo

Vi ble kontaktet av et sameie i Oslo for å se på muligheter for enkle oppgraderinger av deres innkjørsel til boligene. Vi foreslo å aktivisere den lille grønne flaten de hadde på tomten og konstruere bedre murer og trapper. Vi foreslo også vegetasjon, materialer og laget en belysningsplan.

Tiltakshaver: Sameiet Pareliusveien 41b-f

KU naturmangfold - Simonsviken.jpg

KU Naturmangfold

I 2020 utarbeidet Paraply en konsekvensutredning (KU) for naturmangfold til Simonsviken næringspark. Naturmangfold i planområdet ble kartlagt og det ble utredet for konsekvenser for naturmangfoldet og rasteområde for andefugl. Det ble også vurdert konsekvenser for naturforhold i sjø og strandsone.

Reguleringsplanen er under arbeid, og består av 143,5 daa. Simonsviken er et aktivt industriområde, med et vidt spenn i aktiviteter fra sorteringsanlegg for forurensede masser til kulisse- og kostymeverksted til Den Nasjonale Scene. Målet med konsekvensutredningen for naturmangfold var å kartlegge dagens situasjon vurdert opp mot ulike alternativer for tiltak som er vedtatt i planprogrammet.


Tiltakshaver: Simonsviken Næringspark

Arkitekt og plankonsulent: HOLON Bergen AS

1810 Landskapsplan-19,5,21.jpg

Lærerhøgskolen Bergen

Vi er prosjekterende Landskapsarkitekter på gamle lærerhøgskolen i Bergen. Bygningsmassen skal rehabiliteres og romme Bergen inkluderingssenter. Landskapet skal transformeres og organiseres for å bygge opp under BUILDING DIGNITY tankegangen.  BUILDING DIGNITY er en praksis der en  setter innbyggerne i sentrum i by- og stedsutvikling.

Tiltakshaver: LAB

Arkitekt: HLM Arkitektur

Situasjonsplan 08.06.2021.jpg

Skaparhuset i Førde

Skaparhuset i Førde skal blant annet romme en trampolinepark, rom for høgskolen på Vestlandet og cafe. Som landskapsarkitekter ble vi engasjert for å tilpasse utearealene til det som skjer på innsiden av bygningene. Det er lagt til rette for at en autonom buss skal kunne slippe av og uteservering for cafe i solen. Det ble foreslått at parkeringsplassene utføres i drenerende materialer og at det beplantes rundt parkering for å i størst mulig grad få området til å fremstå grønt.

Tiltakshaver: Hellenes Yard Eiendom

Landskapsplan Åmsosen 18.05.2021.jpg

Åmsosen sjøpromenade

Bedrifen Hatteland holder til i Åmsosen i Rogaland. Paraply ble engasjert for å programmere sjølinjen i sentrum med fokus på å tilrettelegge for marinbiologisk mangfold og aktivisering av innbyggerne. Vi foreslo en gangvei som svinger seg i landskapet der man kommer nært på sjøen. Langs gangvegen er det lagt opp til ulike opplevelser i og ved sjøen. Vi har foreslått tiltak som gjør det attraktivt for tang og tare og etablere seg langs hele sjølinjen.

Tiltakshaver: Hatteland AS

Ingeniør: Norconsult

Stedsanalyse Strandgaten.jpg

Strandgaten 193

I forbindelse med en byggesøknad for å gjøre næringsdelen av bygget om til bolig, ble det stilt krav om stedsanalyse for å kartlegge utearealer og kvalitetene på områdene rundt. Strandgaten har en sentral beliggenhet i sentrum med kort avstand til Torgallmenningen, Nordnesparken og USF verftet og nasjonalescene (DNS) som er to av Bergens viktigste kulturarenaer. Analysen viste avstanden til nærmeste parker, samt viktige deleordninger for sykkel og bil i nærområdet.
Ansvarlig søker: Holon Bergen AS

Stedsanalyse Mindemyren S16.JPG

Mindemyren S16

Paraply utarbeidet en stedsanalyse i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid på Mindemyren. Her ble det blant annet identifisert utfordrende mobilitet for gående og syklende, samt støy, barrierer og andre hindringer. 

Utomhusplan 16.11.20_engelsk.jpg

Porsche Center Bergen

Paraply bisto med utomhusplan og beskrivelse for grunnlag for rammetillatelse for det nye Porsche Center Bergen på Kokstad. Her skal det tilrettelegges for drenerende dekker på parkeringsplassen som kan håndtere og forsinke en del av overvann. Det er laget en plan for beplantning som samsvarer med føringer fra "Plantemeny Kokstaddalen". 

Tiltakshaver: Porsche Center Bergen

Bygningsarkitekt: Pilot arkitekter

tiol nettside.JPG

Mulighetsstudie Ørnahaugen Borettslag

Gjennom mulighetsstudiet benyttet vi ulike analyseverktøy for å undersøke hvilke område på tomten som er best egnet for fortetting. Vi konkluderte med at et areal som i dag er en parkeringsplass ville egne seg best. Videre foreslo vi ulike tiltak på tomten som kunne øke verdien på utearealene. Her var fokuset å sørge for å oppnå tilstrekkelig areal for lek og opphold og i tillegg å tilrettelegge for at området skal være godt tilrettelagt for bevegelseshemmede og eldre.

bygdebike_2.jpg

BygdeBike

I år er det 5 års jubileum for BygdeBike systemet, Åsa var initiativtaker til på Ås under studietiden. I dag driftes sykkeldelingssystemet av NMBU og er en populær ordning med over 100 sykler aktivt i bruk. Det hadde lenge vært ønske om en sykkeldeleornding på Ås grunnet problemer med sykkeltyveri og gode forutsetninger med tanke på korte avstander til viktige funksjoner. De ivrige studentene fant en løsning som gjorde det mulig for også et lite tettsted å drive en deleordning uten at det var for dyrt å etablere eller drifte.
https://www.nmbu.no/om/miljoarbeidet/bygdebikeFørste artikkel skrevet i Østlandet blad der studentene satt seg store mål som viste seg et par år senere å bli nådd!

https://www.oblad.no/nyheter/trafikk-og-motor/as/as-kan-fa-sin-variasjon-av-bysykkel/s/2-2.2610-1.8671130

Prosjekter: Projects
bottom of page