top of page

PARAPLY er en lite bergensbasert landskapsarkitektfirma. Vårt hovedfokus er å skape steder der mennesker trives og aktiviseres. Vi håndterer prosjekter fra tidlig mulighetsstudie til prosjektering og oppfølging i byggefase. 


PARAPLY har kompetanse for utvikling av bærekraftige og attraktive landskapsrom og grøntarealer i byer og tettsteder. Vi har spesialkompetanse innenfor marin planlegging, åpen
overvannshåndtering, landskapsøkologi og miljøpsykologi.

PARAPLY er et sentralt godkjent foretak med tiltaksklasse 2 for prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming.

Mulighetsstudier, landskapsanalyser, utomhusplaner, illustrasjonsplaner, skolegårder, lekeplasser, utearealer for boligområder, torg, gangveger, parker, hager, takterrasser, planteplaner, landskapsprosjektering, oppfølging i byggefase, prosjektledelse. 

1.jpg
Om oss: Welcome
Om oss: Instagram
bottom of page